ثبت و تعرفه دامنه

ثبت و تعرفه دامنه


 • TLD
  ثبت نام
  انتقال
  تمدید کردن
 • ir
  6000 تومان
  6000 تومان
  6000 تومان
 • com
  205000 تومان
  205000 تومان
  205000 تومان
 • net
  255000 تومان
  255000 تومان
  255000 تومان
 • org
  255000 تومان
  255000 تومان
  255000 تومان
 • biz
  335000 تومان
  335000 تومان
  335000 تومان
 • info
  310000 تومان
  310000 تومان
  310000 تومان
 • co
  530000 تومان
  530000 تومان
  530000 تومان
 • me
  375000 تومان
  375000 تومان
  375000 تومان
 • eu
  250000 تومان
  250000 تومان
  250000 تومان
 • mobi
  490000 تومان
  490000 تومان
  490000 تومان
 • us
  290000 تومان
  290000 تومان
  290000 تومان
 • pw
  300000 تومان
  300000 تومان
  300000 تومان
 • cc
  530000 تومان
  530000 تومان
  530000 تومان
 • tv
  675000 تومان
  675000 تومان
  675000 تومان
 • center
  400000 تومان
  400000 تومان
  400000 تومان
 • company
  460000 تومان
  460000 تومان
  460000 تومان
 • click
  255000 تومان
  255000 تومان
  255000 تومان
 • download
  685000 تومان
  685000 تومان
  685000 تومان

زحل هاست ارائه دهنده خدمات میزبانی وب و دامنه